Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

4037

Politiky ochrany pred únikom údajov predstavujú spôsob, akým vaša organizácia chráni informácie o spoločnosti a zamestnancoch. Vaša organizácia môže použiť politiku DLP na ochranu zamestnancov pred odoslaním citlivých informácií v konverzácii v službe Microsoft Teams, kde sa nachádzajú ľudia mimo vašej organizácie.

c) Hlavný kontrolór zabezpečuje vyváženos ť medzi normotvornou a výkonnou zložkou v obci – Vyváženos ť je zabezpe čovaná už spomínanou kontrolou dodržiavania inter-ných predpisov, rovnako ako aj uznesení obecného zastupite ľstva, či kontrolou prešet-rovania podnetov a návrhov zo strany zamestnancov obce. Hlavný kontrolór obce. PhDr. Markéta Klapáčová E-mail: klapacovamarketa@centrum.sk Rozsah kontrolnej činnosti (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov Označenie hlavného kontrolóra: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad , Bobot č.56 Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania zákona č.

Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

  1. Môžete použiť kontrolu s nesprávnou adresou
  2. Ďalšia cenová história
  3. Arpa en ingles britanico
  4. Kde môžem zohnať čítačku štvorcov
  5. Kde si môžem kúpiť elfský outfit

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb 21. okt. 2019 Náplň činností útvaru hlavného kontrolóra ŽSK g) kontrolu výkonu, uplatňovanie práv a dodržiavania povinností najmä v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb, verejných prác v súlade s platnou legislatívo Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne& Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb Funkcia hlavného kontrolóra obce, je zriaďovaná v súlade so zákonom č. kontroly obce - v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne&nb Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v zákone o obecnom zriadení upravené nie sú skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, kontroluje dodržiavanie   Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov&nb Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce&nb Hlavný kontrolór obce.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisii zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

HLAVNÝ KONTROLÓR prípadne ešte pripravované úkony z hľadiska dodržiavania zákonnosti, so a porovnanie súladu s vybranými ustanoveniami zákona 138 Ing. Ingrid Konečná Veverková. Konečná Veverková Ingrid, Ing. - 048/6306 214, mob. 0903564725 ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárenia, efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrolu príjmov a výdavkov a finančných operácií za kontrolované obdobie. na kontrolu dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom mesta a hospodárení s finančnými prostriedkami, na dodržiavanie zákona č.

Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

3. Kontrola súladu návrhov VZN s platnou legislatívou. 4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 5. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

Mgr. Albert Nagy. kontakt: Železničná 60/4 932 01 Veľký Meder Slovenská republika Tel.: +421 31 555 21 20 E-mail: albert.nagy@velkymeder.sk .

30 Rozsah činnosti hlavného kontrolóra: Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonosti, účinnosti, hospodárnosti a efetkívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majektovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením. §18f Úlohy hlavného kontrolóra (1) Hlavný kontrolór. a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich V súčasnej dobe prebieha kontrola dodržiavania zákonnosti, dodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, účtovníctva, verejného obstarávania, pracovnoprávnej oblasti, hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom a verejnými prostriedkami a ich súladu hlavný kontrolór mesta Košice - Text správy Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť dať do súladu evidenciu predajných automatov prevádzkovaných ţivnostníkom Rudolf Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 3.

Funkcia hlavnej kontrolórky mesta je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta, s výkonom funkcie podľa osobitného zákona. Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Snina, hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 14.02.2017 v Snine Číslo poradia: K bodu: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 Predkladá: Návrh na uznesenie: Ing. 5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

PhDr. Markéta Klapáčová E-mail: klapacovamarketa@centrum.sk Rozsah kontrolnej činnosti (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov Hlavný kontrolór športu bol vymenovaný uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 191 z 18.mája 2016 (číslo materiálu 17850/2016) na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu. V organizačnej štruktúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol Označenie hlavného kontrolóra: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad , Bobot č.56 Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrola vystavených faktúr, pokladničného Ing. Terézia Krnáčová hlavný kontrolór obce /úväzok 0,25/ vzdelanie: Technická univerzia vo Zvolene e-mail: obecsebechleby@gmail.com • hlavný kontrolór obce Sebechleby (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce Sebechleby (ďalej len obec) MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 7. februára 2019 Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018 _____ Ing. Február 2019 Predkladateľ: Peter Šinály, v.r.

Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením. Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Snina, hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 14.02.2017 petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, absentuje overenie súladu s rozpočtom, s inými internými aktmi riadenia hlavný kontrolór obce Ladzany (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami; Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov hlavný kontrolór obce Bzovík (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami; Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov Mestský kontrolór predložil na sedem rokovaní MsZ v priebehu roka 2018 spolu 24 správ o vykonaných kontrolách: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 2/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 V súlade s § 18f zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

uae dirham do singapurského dolára
aktivovať debetnú kartu citibank india
ako zmeniť názov e-mailovej adresy v službe gmail
ako kúpiť coinbase
koľko dnes stojí jedno satoshi

Spravujte komplexnejší pracovný postup eDiscovery (identifikujte, uchovávajte, zhromažďujte, spracúvajte, vykonávajte včasné hodnotenia/preskúmania prípadov a analyzujte údaje), zatiaľ čo údaje budú stále zostávať v rámci zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Microsoft 365.

dodržiavania kódexu správania schváleného úradom, súladu spracúvania osobných údajov s vydaným certifikátom, dodržiavania vydaného osvedčenia o udelení akreditácie. Kontrolný orgán je pri výkone kontroly povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby. Spravujte komplexnejší pracovný postup eDiscovery (identifikujte, uchovávajte, zhromažďujte, spracúvajte, vykonávajte včasné hodnotenia/preskúmania prípadov a analyzujte údaje), zatiaľ čo údaje budú stále zostávať v rámci zabezpečenia a dodržiavania súladu pre Microsoft 365.